Regulamin wypożyczalni DlaDzieciaka.com.pl

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez właściciela serwisu www.dladzieciaka.com.pl (dalej „Usługodawca” oraz „Wynajmujący”). Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Serwisu www.dladzieciaka.com.pl oraz sporządzić jego wydruk
5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi:
a. umożliwienie Klientom składania Rezerwacji dotyczących Produktów dostępnych w ramach Serwisu (dalej „Usługa”);
b. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Serwisie.
6. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
c. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
Zasady rezerwacji
8. Zgłoszenie zamiaru wypożyczenia sprzętu odbywa się na stronie www.dladzieciaka.com.pl poprzez wypełnienie formularza rezerwacji. Dostępność sprzętu jest potwierdzana drogą mailową lub telefonicznie. Po uzyskaniu potwierdzenia dostępności sprzętu w danym terminie należy wpłacić opłatę aktywującą rezerwację (kaucję) w wysokości 40zł na konto: mBank 28 1140 2004 0000 3702 7727 6441.
9. Po zaksięgowaniu wpłaty Najemca otrzymuje potwierdzenie rezerwacji drogą mailową. Anulowanie rezerwacji możliwe jest najpóźniej na 5 dni przed deklarowaną datą wypożyczenia sprzętu; wówczas opłata aktywująca rezerwację jest zwracana. Po tym terminie opłata aktywująca rezerwację traktowana jest jako odstępne i nie podlega zwrotowi.
10. Umowa najmu dokonywana jest w formie pisemnej w miejscu wskazanym przez Usługodawcę. Opłata aktywująca rezerwację zostaje zaliczona w poczet kaucji za wypożyczenie sprzętu.
11. Minimalny czas najmu to 2 doby. Doba wynajmu liczona jest jako każdy rozpoczęty dzień. Potwierdzeniem wypożyczenia sprzętu jest umowa najmu; na życzenie wystawiamy fakturę VAT.
Zasady wypożyczenia
12. Przy odbiorze zamówionego sprzętu należy przedstawić dokument ze zdjęciem, wpłacić kaucję zwrotną (pomniejszoną o opłatę aktywującą rezerwację) oraz kwotę za wynajem za cały okres wypożyczenia (stawki za wypożyczenie oraz kaucja znajduje się w specyfikacji każdego produktu). Płatność za wynajem wnosi się TYLKO GOTÓWKĄ.
13. W przypadku chęci przedłużenia okresu wynajmu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z wypożyczalnią w terminie nie krótszym niż 48h przed planowanym pierwotnym okresem zakończenia najmu i uiszczenie opłaty za następne dni najmu. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia okresu najmu..
14. Najemca, podpisując umowę oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu. Zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
15. W przypadku zagubienia/ zniszczenia/ uszkodzenia sprzętu lub jego części Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kwoty odpowiadającej wartości tego przedmiotu wg stanu i cen rynkowych w dniu jego zwrotu.
Postępowanie reklamacyjne
16. Klient ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących działania Serwisu.
17. Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Klienta w sprawie reklamacji do Usługodawcy, w szczególności drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej na adres: ul. Skarbowców 72, 53-025 Wrocław
18. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
a. dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej)
b. uzasadnienie reklamacji
19. Reklamacje rozpatrywane są w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
Ochrona danych osobowych
20. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
21. Podane w formularzu rezerwacyjnym dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia Usług oraz zapewnienia kontaktu pomiędzy Usługodawcą a Klientem a także w celach archiwalnych.
22. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, jak również prawo do uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
23. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo sprzeciwu wobec wykorzystania dotyczących jej danych osobowych w celach marketingowych.
24. Regulamin wchodzi w życie dnia 01.01.2015.